Alan Adı Belgeleri

Anadoluweb ile Kolay Kayıt
Anadoluweb ile Kolay Transfer
Anadoluweb ile Kolay Alanadı Yönetimi


ALAN ADI KAYIT BELGELERİ

TR UZANTILI ALAN ADI KAYITLARINDA 2 ADET BELGE GEREKMEKTEDİR :

1. BELGE :
.tr uzantılı alan adı kaydı için Alan Adı Tahsis Formu'nun YALNIZCA BOŞ ALANLARININ alan adı sahibi (özel kişi veya tüzel kişi yetkilisi) tarafından doldurularak Anadoluweb'e eposta ya da faks yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.2. BELGE : (hangi alan adı kaydını yapıyorsanız lütfen o alan adı uzantısını tıklayınız)

com.tr net.tr biz.tr info.tr org.tr
name.tr gov.tr tv.tr bel.tr tel.tr
gen.tr web.tr av.tr dr.tr k12.tr
edu.tr pol.tr bbs.tr mil.tr tsk.tr".com.tr", ".biz.tr" ve ".info.tr" için gerekli belgeler
Aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır.

 • Ad-soyad.com.tr için, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi


 • Şirketler ve diğer ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden bir tanesini,
 • * Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanının geçtiği sayfa (Sicil Gazetesi son 5 yıla, Odaya ait belgeler son 1 yıla ait olmalıdır),
 • * Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi" (Özel kişiye aitse, Tescil ya da başvuru belgesiyle birlikte nüfus cüzdanı fotokopisini de gönderiniz),
 • * Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi" (Sicil Gazetesi son 5 yıla, Odaya ait belgeler son 1 yıla ait olmalıdır),

 • İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
 • Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",
 • Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",
 • Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",
 • Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"
 • Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış izin belgesi,
 • Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
 • Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış  "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
 • İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",
 • Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
 • Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
 • Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",
 • Süresiz yayınlar için, yayının aslı,
 • İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",
 • Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
 • Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
 • Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
 • Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"
 • ".net.tr" için gerekli belgeler
   Aşağıda yer alan belgelerden, faaliyet alanınıza uygun olan bir tanesinin Anadoluweb'e eposta ya da faks yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.

  • Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış "İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi" (Telekomünikasyon Lisansı),
  • Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar için, başvuran kişi ya da kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net uzantılı web sayfalarının adresleri vb.) bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte),
  • İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek "net.tr" uzantısı için başvuran kişi ya da kuruluşlar için, başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespiti durumunda, ilgili alan adının silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte).

  ".org.tr" için gerekli belgeler
 • Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfası (imzalı, paraflı olmalı).

 • Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.

 • ".bbs.tr" için gerekli belgeler
  • Belge istenmiyor. Alan adı tahsis formunun gönderilmesi yeterlidir.

  ".name.tr" için gerekli belgeler
  • Belge istenmiyor. Alan adı tahsis formunun gönderilmesi yeterlidir.

  ".tel.tr" için gerekli belgeler
  • Belge istenmiyor. Alan adı tahsis formunun gönderilmesi yeterlidir.

  ".gov.tr" için gerekli belgeler
  • Belge istenmiyor. Alan adı tahsis formunun mühürlü bir şekilde gönderilmesi yeterlidir.

  ".tv.tr" için gerekli belgeler
   Alan adının tahsisi için başvuran kişi ya da kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını (program, kanal ismi, yayın tarihi vb.) içeren bir dilekçenin -kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte- Anadoluweb'e eposta ya da faks yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.

  ".mil.tr" için gerekli belgeler
  • Belge istenmiyor. Alan adı tahsis formunun mühürlü bir şekilde gönderilmesi yeterlidir.

  ".tsk.tr" için gerekli belgeler
  • Belge istenmiyor. Alan adı tahsis formunun mühürlü bir şekilde gönderilmesi yeterlidir.

  ".k12.tr" için gerekli belgeler
  • Belge istenmiyor. Alan adı tahsis formunun mühürlü bir şekilde gönderilmesi yeterlidir.
  • Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi'nin Anadoluweb'e eposta ya da faks yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.

  ".edu.tr" için gerekli belgeler
  • Belge istenmiyor. Alan adı tahsis formunun mühürlü bir şekilde gönderilmesi yeterlidir.

  ".bel.tr" için gerekli belgeler
  • Belge istenmiyor. Alan adı tahsis formunun mühürlü bir şekilde gönderilmesi yeterlidir.

  ".pol.tr" için gerekli belgeler
  • Belge istenmiyor. Alan adı tahsis formunun mühürlü bir şekilde gönderilmesi yeterlidir.

  ".web.tr" ve "gen.tr" için gerekli belgeler
  Belge istenmiyor. Alan adı tahsis formunun gönderilmesi yeterlidir.
  ".av.tr" için gerekli belgeler
  • ".av.tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup döküman hazırlanmış ve bu dökümanlar barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmustur.


  • ".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB'ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.
  ".dr.tr" için gerekli belgeler
  • Bu alan adının tahsisi için, TTB'nce talep edilen bazı dökümanların TTB'ne sunulması gerekmektedir. İlgili dökümanlar ttb.org.tr/drtr adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir.
  ALAN ADI TRANSFER BELGESİ
  .tr uzantılı alan adı transferi için Alan Adı Sorumlu Değişikliği Formu'nun YALNIZCA BOŞ ALANLARININ alan adı sahibi (özel kişi veya tüzel kişi yetkilisi) tarafından doldurularak ve Anadoluweb'e eposta ya da faks yolu ile ulaştırılması yeterli olacaktır.